Posts Tagged ‘Ontoloji’

PostHeaderIcon Ontoloji

ONTOLOJİ

ONTOLOJİOntoloji, bir bütün olarak varlığı ele alan ve varlığın en temel niteliklerini inceleyen bir felsefi disiplindir. Metafiziğin bir dalı olarak geliştirilen ve metafizik yapısını değiştirmeksizin çeşitli anlamalarda kullanılan ontoloji deyimi, duyudışı ve özdeksiz bir varlık tasarımının temel yapısını, türlerini ve biçimlerini inceler.

(1) Dİsiplinin temel sorunu, “varlığın ne olduğu” dur. Diğer ontolojik sorular ise şu şekilde sıralanabilir: Varlık nedir? Varoluş nedir? Fiziksel nesneler nelerdir? Bir fiziksel nesnenin var olduğu söylemini kanıtlamak mümkün müdür? Bir nesnenin özellikleri veya ilişkileri nedir ve bunlar nesneyle nasıl ilişkilidir? Var oluş bir özellik midir? Bir nesne ne zaman yok olur, ne zaman değişir?

(2) Ontoloji terimi ilk kez 17. yüzyılda kullanılmakla birlikte, felsefi bir yaklaşım olarak ele alınması eski Yunan’a, özellikle Aristoteles’e değin iner.

(3) Varlığın ne olduğuna ilişkin temel ontolojik soruna, örneğin Thales “su”, Heraklitos “ateş”, Pythagaros “sayı”, Anaximenes “soluk”, Anaximandros “sınırı olmayan “, Demokritos “atom”, eflatun “idea”,Aristoteles “yetkin varlık”,Descartes “Tanrı”,Hobbes “madde”, Spinoza “Tanrı ya da doğa”,Leibniz “monat”, Hegel “geist”, Marx “madde, maddedeki değişme ve çelişki”,Dewey “değişme”, Satre “insan” olarak yanıtlar.

(4) Aristoteles, Ta meta physike (metafizik) adıyla derlenen metninde işlediği ve “ilk felsefe” adını verdiği disiplin için, “varlığı varlık olarak ele almak” deyimini kullanmıştır.

(5) Ama Platon’un idea öğretisi ya da Sokrates öncesi filozofların “arkhe” (öz) arayışları ontoloji alanında ilk bilgisel çabalar sayılabilir.

(6) Orta çağda Aquino’lu Thomas Aristoteles’in çalışmasından yararlanarak Tanrı’nın varlığını savını temellendirmek için Aristoteles’in bu çalışmasını “Tanrı’nın yarattığı varlıkların bilgisi” olarak tanımlamıştır. Thomas, Katolik dogmalarına felsefi bir temel bulabilmek için bu Aristotelesçi felsefeden yararlanmıştır.

(7) Böylece Ortaçağda ve Yeniçağda metafizik terimi, ontolojinin ele aldığı alana ilişkin kullanılmaya başlanmıştır. Bu arada, yeniçağ biliminin gelişmesine koşut olarak gittikçe olumsuz bir içerik kazanan metafizik terimine, bilimdışı, anlaşılmaz konularda düşünmek gibi bir anlam yüklenmiştir.

(8) 17. yüzyılda Alman düşünürü Wolf, ontolojiyi “temel ilkeler bilimi” olarak tanımlamış ve ontolojiyi duyu dışı özdeksiz bir varlık tasarımının temel yapısını, türlerini ve biçimlerini inceleyen bir disiplin olarak ele almıştır.

(9) Çağdaş ontolojici Hartmann’a göre ontolojinin öteki bilimlerden başkalığı, öteki bilim dalarının bir iş bölümü anlayışı içinde var olanı çeşitli alanlara bölerek sadece o belli alanlarda araştırmalarına karşın, ontolojinin var olanı bütünlüğü içinde ele almasıdır. Örneğin astronomi gök varlıklarını, jeoloji madensel varlıkları, botanik bitkisel varlıkları, fizyoloji insansal varlıkları incelediği halde ontoloji bütünüyle varlığın varoluş ilkelerini inceler.

(10) Tarihsel süreçte Kant, Schelling ve Hegel gibi büyük Alman idealistleri ontolojiye karşı çıkmışlar, “ontoloji”nin yerine Kant “deneyüstü felsefe”yi, Schelling “aşkın düşünceciliği”, Hegel “mantık”ı önermiştir.

(11) Bu düşünürlerden sonra saf felsefe olarak ontolojik ya da metafizik yaklaşım bir yandan gözden düşerken, bir yandan da daha temelli bir biçimde ele alınmaya ve işlenmeye başlanmıştır. 20. yüzyılda özellikle Martin Hiedeger gibi varoluşçular ve fenomenolejistler arasında ontoloji ve ontolojik düşünce, tekrar önem kazanmıştır.

(12) Özgür Semiz Dipnotlar: (1) Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994, s. 439. (2) Varlık Bilimi, http://tr.wikipedia.org/wiki/Ontoloji (3) Ontoloji nedir? http://geocities.com/temelfelsefe/ontoloji_nedir.html (4) Ontoloji, http://yorumla.net/felsefe/14786-egitimin_felsefi_temelleri.html (5) Hançerlioğlu, s. 439. (6) Ontoloji nedir? http://geocities.com/temelfelsefe/ontoloji_nedir.html (7) Hançerlioğlu, s. 439. (8) Ontoloji nedir? http://geocities.com/temelfelsefe/ontoloji_nedir.html (9) Hançerlioğlu, s. 439. (10) Üstteki kaynak, s. 439. (11) Üstteki kaynak, s. 439. (12) Metafizik, Ontoloji, Felsefe ve Bilim Tartışması, http://historicalsense.com/Archive

Alıntı: http://nedir.antoloji.com

İstanbul Hava
18°
Karikatür Yarışma Haberleri
Karikatür Yarışma Haberleri
Felsefe Tweets

Devlet, kendi şiddetine hukuk; bireyinkine ise suç adını verir. - Stirner #felsefe

About 3 minutes ago from Felsefi Tümceler's Twitter via FelsefiTumcelerApp

Muşul/Karikatür
Ahmet Tanju Muşul
Sayaç
Okullar Okullar